19:12 EDT Thứ năm, 21/10/2021

Menu Hệ thống

Liên kết Website

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 10435

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262863

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4389189

Bạn đang cần tìm địa chỉ cho vps gia reáo lót cùng đồ lót gợi dục?

Trang chủ » Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Thứ hai - 25/02/2013 22:46
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

                Số: 1425/QĐ-UBND
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
                                            Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ
tỉnh Hà Tĩnh
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
           Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBQG ngày 15/01/2009 của Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;
           Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh;
           Xét đề nghị của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 307/TTr-VSTBCPN ngày 01/4/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
           Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.
           Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung này của Quyết định này đều bãi bỏ.
          Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- UBQG VSTBCPN Việt Nam (B/c);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Tổ thư ký Ban VSTBCPN tỉnh;
- Chánh, PVP/UB;
- Lưu VT, VX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hà Văn Thạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
                Điều 1. Chức năng:
             1. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh(sau đây gọi chung là Ban VSTBCPN) là tổ chức phối hợp chỉ đạo giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã về hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; duy trì hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức: chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội – nghề nghiệp, xã hội nghề nghiệp; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
            2. Trên cơ sở kế hoạch chung của Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban VSTBCPN tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động VSTBCPN hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện bình đẳng giới và tiên bộ của phụ nữ. Sơ kết, tổng kết và xét thi đua khen thưởng hoạt động VSTBCPN theo Quyết định số 135/BVSTBCPN –QĐ ngày 23/9/2008 của Ban VSTBCPN tỉnh; thực hiện một số chức năng khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.
          3. Xây dựng kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban VSTBCPN tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2005/TT-BTC ngày 10/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động VSTBCPN trình UBND tỉnh quyết định và chủ động huy động các nguồn hỗ trợ khác để phục vụ hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
          Điều 2. Nguyên tắc làm việc.
          1. Ban làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số.
         2. Lãnh đạo, các thành viên và Văn phòng Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế đề ra đảm bảo cho Ban hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ tỉnh.
         Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
        Ban được kiện toàn theo Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
        Ban có 01 cán bộ chuyên trách hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.
        Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Giúp việc trực tiếp cho cơ quan Thường trực là cán bộ chuyên trách, Văn phòng Ban và bộ phận tham mưu về bình đẳng giới của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
 
 
 
 
Chương II.
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 4. Ban VSTBCPN tỉnh
            1. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chinh sách, chương trình và đề án; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện KHHĐ VSTBCPN tỉnh.
           2. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đánh giá kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và định kỳ của tỉnh.
           3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về luật pháp, chính sách đối với phụ nữ; về Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), về bình đẳng giới…
          4. Là đầu mối đôn đốc và kiêm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, nhà nước đối với phụ nữ; KHHD VSTBCPN; tình hình tổ chức và hoạt đọng VSTBCPN ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.
          5. Duy trì, phát triển bộ máy và hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
         6. Chủ trì hướng dẫn và giám sát hoạt động lồng ghép vấn đề giới trong hoạt động của đơn vị trực thuộc. Thực hiện các hoạt động phối hợp theo hướng dẫn của UBQG VSTBCPN Việt Nam.
         7. Định kỳ tổ chức khảo sát thực trạng bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở các địa phương làm căn cứ cho việc tham mưu và đề xuất các giải pháp khắc phục bất bình đẳng giới và tăng cường năng lực cho phụ nữ.
        8. Là đầu mối cung cấp và cập nhật thông tin về hoạt động vì sự tiên bộ của phụ nữ của tỉnh.
        Điều 5. Các thành viên:
         a. Trưởng ban: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các thành viên về việc phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban, ngành trong tỉnh lồng ghép yếu tố giới để thực hiện có hiệu quả, điều hành quá trình bổ sung, xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động VSTBCPN Hà Tĩnh từ nay đến năm 2010. Đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện Kế hoạch hành động. Đại diện cho Ban trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại. Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban, các thành viên của Ban và trực tiếp chỉ đạo cơ quan thường trực Ban; chủ trì và kết luận các phiên họp thường kỳ.
Ký ban hành các văn bản của Ban: Chương trình, kế hoạch hành động VSTBCPN hàng năm và các kết luận của Ban; Kế hoạch dự trù kinh phí hàng năm trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt; Định kỳ báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam về hoạt động VSTBCPN tỉnh; giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
          b. Phó Trưởng ban Thường trực: Giúp đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cơ quan Thường trực thực hiện việc tổng hợp theo dõi, dự thảo chương trình công tác năm; xây dựng văn bản, chương trình, nội dung các kỳ họp của Ban, kế hoạch kiểm tra hàng năm; cập nhật thông tin báo cáo theo định kỳ; xây dựng kế hoạch kinh phí để Ban hoạt động có hiệu quả. Ký một số văn bản của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền.
        Tăng cường lồng ghép giới vào hoạch định và thực thi chính sách. Hàng năm đưa các mục tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh và đưa yếu tố giới vào đánh giá các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và địa phương. Thông qua hoạt động chuyên môn để vận động tài trợ quốc tế cho việc thực hiện các mục tiêu của KHHĐ và hoạt động của Ban.
          c. Các Phó Trưởng ban: Cùng với Phó Trưởng ban Thường trực tham mưu cho Trưởng ban thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ ngành, cơ quan. Chịu trách nhiệm chỉ đạo lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của KHHĐ Vì sự tiến bộ của phụ nữ.Tham mưu cho Ban về các vấn đề chính sách đối với nữ. Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị chuyên đề, hội ngị sơ kết, tổng kết.
           d. Các Ủy viên: Tham gia xây dựng và chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác năm của Ban theo các nhiệm vụ được phân công. Chủ trì và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong KHHĐ VSTBCPN Hà Tĩnh từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động VSTBCPN, tình hình thực hiện KHHĐ VSTBCPN trong phạm vị sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị phụ trách.
Tham gia đầy đủ các hội nghị thường kỳ và đột xuất của Ban. Định kỳ báo cáo về lĩnh vực hoạt động của mình trước Ban, duy trì mối quan hệ thường xuyên với Văn phòng Thường trực Ban. Tham gia thảo luận về các hoạt động của Ban, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với phụ nữ, thay mặt Ban làm việc với các ngành, các cấp khi được phân công, được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Ban tổ chức.
           Điều 6. Cơ quan Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh:
           a. Chỉ trì chuẩn bị dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Ban; dự trù kinh phí hoạt động của Ban hàng năm; dự kiến kế hoạch huy động kinh phí từ các nguồn khác để hỗ trợ cho hoạt động VSTBCPN.
            b. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, hội nghi sơ kết, tổng kết hoạt động VSTBCPN.
           c. Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện hoạt động VSTBCPN của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
         d. Chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp và các hoạt động khác của Ban, theo dõi việc thực hiện các kết luận của Chủ trị hội nghị.
         đ. Thực hiện các nhiện vụ thường xuyên và đột xuất do Ban VSTBCPN tỉnh, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban giao.
          Điều 7. Văn phòng Thường trực và Tổ thư ký:
          - Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, theo dõi, tổng hợp hoạt động VSTBCPN, đảm bảo duy trì hoạt động của Ban và thực hiện công tác hành chính quản trị.
          - Tham mưu cho Ban về các biện pháp trong xây dựng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đề xuất với Ban các vấn đề về luật pháp, chính sách đối với phụ nữ.
          - Giúp Ban tổ chức triển khai công tác tuyên truyền và vận động thực hiện pháp luật, chính sách đối với phụ nữ.
          - Giúp Ban xây dựng và triển khai chương trình công tác năm.
          - Giúp Ban hướng dẫn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành về tổ chức, hoạt động và duy trì chế độ thông tin báo cáo. Là đầu mối liên hệ để phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong Ban.
       - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban.
Chương III.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TRỤ SỞ VÀ CON DẤU
         Điều 8: Hội nghị:
        Hội nghị thường kỳ của Ban được tổ chức 6 tháng/lần vào tháng 1 và tháng 7, hàng năm để thông qua chương trình công tác, đánh giá kết quả hoạt động của Ban; bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Khi cần thiết Trưởng ban có quyền triệu tập cuộc họp đột xuất. Tổ thư ký giúp việc họp 3 tháng/lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu của công việc. Cơ quan thường trực chỉ đạo Văn phòng Thường trực và phối hợp với các thành viên liên quan chuẩn bị nội dung Hội nghị. Tài liệu hội nghị cần gửi cho các thành viên ít nhất 5 ngày trước cuộc họp.
          Điều 9. Kiểm tra:
        - Định kỳ 6 tháng, 1 năm Ban xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và tình hình thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ ở các sở, ban, ngành và địa phương.
         - Các thành viên của Ban có trách nhiệm triển khai công tác kiểm tra theo lịch được phân công và có báo cáo bằng văn bản gửi Văn phòng Thường trực Ban chậm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.
        - Văn phòng Thường trực có trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra gửi Chủ tịch UBND tỉnh; UBQG VSTBCPN Việt Nam đồng thời theo dõi tình hình, giải quyết các kiến nghị sau kiểm tra.
          Điều 10. Báo cáo, thông tin:
- Thành viên của Ban thuộc các Sở, ban, ngành có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, năm bằng văn bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
          - Văn phòng Thường trực Ban có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo Trưởng ban, các Phó Trưởng ban (nếu cần) để giải quyết; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ tới thành viên của Ban và các Ban VSTBCPN trong tỉnh.
          Điều 11. Tài chính.
          - Kinh phí hoạt động của Ban VSTBCPN tỉnh do Ngân sách Nhà nước cấp.
          - Quý IV hàng năm, Văn phòng Thường trực Ban có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm tiếp theo kèm theo dự toán kinh phí, Ban VSTBCPN tỉnh bàn bạc thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
          - Cơ quan Thường trực Ban (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm quản lý công tác thu, chi theo đúng quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.
          Điều 12. Trụ sở, con dấu:
          1. Nơi làm việc của Văn phòng Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh đặt tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
          2. Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ký ban hành văn bản; sử dụng con dấu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội khi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiêm Phó Trưởng ban Thường trực ký ban hành văn bản.
          3. Các văn bản của Ban do Trưởng ban, Phó Ban thường trực ký ban hành. Cơ quan thường trực có trách nhiệm gửi văn bản đến các thành viên của Ban, các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã để phối hợp và chỉ đạo thực hiện.
Chương IV.
CÁC MỐI QUAN HỆ
          Điều 13. Đối với Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
          Ban báo cáo bằng văn bản 6 tháng 1 lần về chương trình công tác, kết quả hoạt động của Ban và báo cáo tổng hợp hàng năm về công tác kiểm tra.
          Điều 14. Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh:
          Mỗi năm 1 lần cơ quan Thường trực Ban tham mưu cho đồng chí Trưởng ban đề xuất chương trình làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để báo cáo những vấn đề quan trọng về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.
          Điều 15. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương:
          Hàng năm, Ban thông báo chương trình công tác, kế hoạch của Ban để các đơn vị, địa phương phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
          Cung cấp thông tin, hướng dẫn nội dung và nghiệp vụ hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp.
          Kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với phụ nữ.
CHƯƠNG V.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          Điều 16. Các thành viên, Văn phòng Thường trực Ban; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi Văn phòng Thường trực Ban có trách nhiệm tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ban để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
 
                                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                               KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                                                 Hà Văn Thạch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh Hoạt động

  • Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tập huấn thực hiện lồng ghép bình đẳng giới vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương
  • CÔNG ĐOÀN SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẠT GIẢI NHẤT NỮ BÓNG CHUYỀN HƠI KHỐI VĂN XÃ-DOANH NGHIỆP 2019
  • Ra mắt CLB nữ công nhân nhà trọ tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh
  • Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban VSTBCPN dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, cơ quan dân cử

Thăm dò ý kiến

Website vì sự tiến bộ phụ nữ mang lại ích lợi gì?

Góp phần thông tin bình đẳng giới

Đưa công ước xoá bỏ phân biệt giới

Giúp tuyên truyền viên cấp cơ sở

Phố biến kiến thức bình đẳng giới